برق پارس

۰۷۱۳۲۳۰۰۷۵۶

۰۷۱۳۲۳۵۸۸۴۲

۰۷۱۳۲۳۵۸۱۰۵

شیراز – قاآنی شمالی – ابتدای منوچهری