سفارش فوری

4200 700 0919 📞

وات (به اختصار W) یک واحد قدرت در سیستم استاندارد بین المللی واحدها (به نام مخترع اسکاتلندی جیمز وات) است. یک وات معادل یک ژول انرژی در ثانیه است. وات نشان دهنده میزان مصرف یا تولید انرژی است.